Garantii

Üldised garantiitingimused

Töövõtja vastutab oma Töö eest Garantiiperioodi jooksul, mis on 24 (kakskümmend neli) kuud arvates Töö Üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisest. Toimiva garantii eelduseks on meie teostatud objektidel meiega sõlmitud hoolduslepingu olemasolu.

Töövõtja on kohustatud oma kulul parandama defektid ja tegematajätmised garantiiperioodil, mis on tekkinud seadmete tehniliste vigade või ebakorrektse paigalduse tõttu. Garantiiperioodi jooksul ilmnenud defektid ja tegematajätmised kuuluvad Töövõtja poolt ja kulul kõrvaldamisele hiljemalt 4 (nelja) nädala jooksul arvates vastava Tellija kirjaliku nõude saamisest. Ilmnenud ja tõendatud defektse ja/või tegemata Töö teostamise konkreetne aeg kooskõlastatakse kirjalikult.
Tõõvõtja ei anna garantiid töödele ja materjalidele, mida garantii ajal hooldab kolmas osapool.
Töövõtja garantii alla ei kuulu seadmete riknemine loodusõnnetuste tagajärjel, hävinemine tulekahju tõttu, seadmetest ilmajäämine varguste tulemusel ning Tellija või kolmanda osapoole esindajate poolt süsteemide kasutamisel, ümber programmeerimisel või häälestamisel tehtud vigade tõttu seadmete ja/või programmi riknemine.

Kui ei ole sõlmitud Töövõtjaga hoolduslepingut, siis tööpäevadel erakorralistele väljakutsele reageeritakse üldjärjekorra alusel.
Hoolduslepinguga klientide regeerimisaeg on Tallinnas ja lähiümbruses 4 tundi tööpäeviti ja 8 tundi õhtuti ja nädalavahetustel. Tallinast kaugemal asuvatel klientidel vastavalt hoolduslepingus sätestatule.